Ontvang 2x per week het laatste schoonmaaknieuws in jouw mailbox

Schrijf je nu in

Dit zijn de punten uit de nieuwe cao-schoonmaak

Werkgevers in de schoonmaak en vakbonden CNV Vakmensen en FNV Schoonmaak hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. De overeengekomen looptijd is van 1 januari 2022 tot 1 juli 2024. Werkgevers en vakbonden zijn de volgende punten overeengekomen:

Loon

• Om een aantrekkelijke sector te zijn en te blijven en instroom te bevorderen, worden de lonen op 1 april 2022 met 3,4% verhoogd, op 1 april 2023 met 2,75% en op 1 april 2024 met 1,5%. De cao is voor 2,5 jaar afgesloten tot 1 juli 2024, dat geeft rust en stabiliteit in de sector.

• De eindejaarsuitkering stijgt met 0,3% per 1 januari 2022, 0,25% per 1 januari 2023 en 0,25% per 1 januari 2024.

• Om het voor jongeren aantrekkelijk te maken in de sector worden per 1 april 2022 de jeugdlonen verhoogd:
20 jaar: van 75% naar 100% van het vakvolwassen loon;
19 jaar: van 65% naar 90% van het vakvolwassen loon;
18 jaar: van 55% naar 85% van het vakvolwassen loon;
17 jaar: van 45% naar 80% van het vakvolwassen loon.

Download hier het hele principe-akkoord.

• Om instroom in de sector verder aantrekkelijker te maken is afgesproken dat vakantiekrachten, studenten en scholieren tot aan de vakvolwassen leeftijd (20 jaar) kunnen kiezen om het loon wekelijks uitbetaald te krijgen. Daarnaast kunnen naast vakantiekrachten ook studenten en scholieren een all-in loon ontvangen.

• Vanaf 1 januari 2023 ontvangen schoonmaakmedewerkers in de hotelsector die werken op een feestdag een hogere feestdagentoeslag (150%).

Eerder stoppen met werken

• Voor werknemers die ouder zijn en het schoonmaakwerk zwaar vinden hebben we de Eerder Stoppen met Werken-regeling verruimd. Medewerkers kunnen ervoor kiezen om maximaal 2 jaar (was 1 jaar) voor de AOW-gerechtigde leeftijd volledig (of gedeeltelijk) te stoppen met werken. Aan de regeling wordt een financieel consulent gekoppeld die de medewerkers inzicht geeft in de financiële gevolgen als ze overwegen gebruik te maken van de regeling.

• Cao-partijen stellen vanaf 1 januari 2023, via een verhoging van de RAS-premie met 0,3%, een geoormerkt bedrag beschikbaar voor een nader uit te werken Generatiepact-regeling (GP). Ook deze regeling maakt het voor oudere werknemers mogelijk om minder te werken en meer hersteltijd te krijgen.

Verzuim

• Om meer aandacht te hebben voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid (medewerker en (leidinggevende) werkgever) in de beheersing van verzuim, wordt de expertise en focus van de verzuimcommissie verlegd naar kort verzuim (verzuim in eerste zes weken). Cao-partijen geven het thema grijs en kort verzuim via de commissie ziekteverzuim meer aandacht. Onder meer via onderzoek naar kort verzuim en de daarbij behorende problematieken. De commissie adviseert cao-partijen rondom kort verzuim. De controlerol van de commissie ten aanzien van de bezwaarprocedure 2e jaar en 90% loondoorbetaling vervalt per 1 januari 2022.

• Medewerkers die op of na 1 april 2021 ziek zijn geworden, krijgen met ingang van het tweede ziektejaar 100% van het loon doorbetaald (was 90%). Hier tegenover staat dat met ingang van het tweede halfjaar van de arbeidsongeschiktheid de opbouw van de bovenwettelijke verlofdagen stopt. Voor medewerkers die vóór 1 april 2021 in het tweede ziektejaar zitten, geldt de oude regeling.

• Om het voor medewerkers met een andere religieuze achtergrond aantrekkelijk te maken te komen werken in de sector hebben zij de mogelijkheid verlof op te nemen op een niet-christelijke dag, mits de continuïteit van het werk op de locatie geborgd blijft.

• Bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 2e graad (zoals (schoon)broers/zussen) heeft de medewerker recht op 1 dag betaald verlof. Als het overlijden tot een noodzakelijke reis naar het buitenland leidt, kan de medewerker hiervoor verlof opnemen. Ook is geregeld dat je vrij krijgt op de dag dat je trouwt.

Medewerkers die op of na 1 april 2021 ziek zijn geworden, krijgen met ingang van het tweede ziektejaar 100% van het loon doorbetaald

Scholing en opleiding

Om het voor werknemers aantrekkelijk te maken te blijven werken in de branche, investeren we in scholing en opleiding:

• De mogelijkheid voor een opleiding Nederlandse taal wordt voortgezet.

• De RAS stelt een budget beschikbaar voor de ontwikkeling van een opleiding digitale vaardigheden (inclusief eindtermen).

• De RAS ontwikkelt een herhaling op de basis(vak)opleiding, waarin meer aandacht is voor arbo en ergonomie. Ook doet de RAS een voorstel voor een terugkomdag. Deze dag, die 1 keer per 2 jaar plaatsvindt, heeft tot doel van elkaar te leren door het delen van kennis en (praktijk)ervaring.

• Cao-partijen stellen opnieuw via de RAS een bedrag beschikbaar om de brede inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. Dit om werknemers in de gelegenheid te stellen om ook opleidingen te volgen voor andere functies dan binnen de schoonmaak beschikbaar zijn.

• Cao-partijen willen het vakmanschap breder ontwikkelen. Dit gaat verder dan een opleiding. Ook het opdoen van praktijkkennis en -ervaring is essentieel. Om de ontwikkeling van breder vakmanschap te stimuleren zijn de volgende zaken van belang:
Continueren van het Goede Gesprek
Opzetten van een Skillspaspoort/Work-ID
Certificeren van praktijkkennis en -ervaring
Voor dit laatste werkt de RAS een voorstel uit voor een professionele leeromgeving in de sector in de vorm van een (virtueel) Schoonmaak Leerhuis.

• Schoonmakers die de ambitie hebben om zich door te ontwikkelen, krijgen daarvoor de ruimte. Dat geldt ook voor schoonmakers die een leidinggevende positie ambiëren, zonder dat hieruit de verplichting voortvloeit dat de medewerker ook automatisch doorstroomt naar die leidinggevende positie. Dit is altijd ter beoordeling van de werkgever.

Op hoofdlijnen zijn de partijen akkoord over het volgende:

1. Combinatiebanen en zij-instroom
Cao-partijen starten een gezamenlijke lobby om combinatiebanen fiscaal aantrekkelijk te maken en om de zij-instroom van medewerkers te vergemakkelijken. Het uitgangspunt hierbij is barrières weg te halen. Denk aan het slechts bij één werkgever kunnen toepassen van de arbeidskorting, de complexiteit van de IB-aangifte en het financieel aantrekkelijker maken om vanuit een bijstandssituatie (deels) te gaan werken. Het initiatief voor de lobby ligt bij werkgevers.

2. Cao eenvoudiger en toegankelijker maken
De regels in de cao dienen voor medewerkers en werkgevers duidelijk te zijn. Om die reden wordt er een populaire versie van de cao gemaakt, ondersteund door (visuele) media (filmpjes, afbeeldingen, infographics).

3. Migrant Domestic work (huishoudelijk werk)
Cao-partijen starten een gezamenlijke lobby bij de politiek en andere stakeholders om het ILO-verdrag 189 inzake -Decent Work for Domestic Workers- geratificeerd te krijgen en om de Regeling Dienstverlening aan huis te beëindigen. Cao-partijen bepleiten gezamenlijk om het vouchersysteem (naar Belgisch model) te verkennen en steunen het experiment dat tussen FNV en de Gemeente Amsterdam loopt. Het initiatief voor de lobby ligt bij vakbonden.

4. Internationale solidariteit/ goede doelen
Voor de afzonderlijke vakbonden is er tijdens de cao-periode een bedrag beschikbaar van €15.000 per jaar voor internationale projecten/ goede doelen.

5. Integratie Arbo cao in Arbocatalogus
De meeste onderwerpen uit de Arbo cao zijn inmiddels goed beschreven in de Arbocatalogus. De Arbocatalogus is actueler, uitgebreider en beter praktisch toepasbaar dan de Arbo cao. Om die redenen worden de (preventieve) Arbo-onderwerpen opgenomen in de Arbocatalogus. Onderwerpen met een meer juridisch karakter worden toegevoegd aan de Arbeidsvoorwaarden cao.

Loonsverhoging voor de gehele schoonmaakbranche: Zoekt de FNV een stok om mee te slaan? (blog Rogier Coppejans)

Branche Blog

Loonsverhoging voor de gehele schoonmaakbranche: Zoekt de FNV een stok om mee te slaan? (blog Rogier Coppejans)

Met verbazing las ik het artikel 'FNV: “Stakingsbereidheid voor cao-compensatie is groot”', waarin besproken wordt dat de FNV een collectieve loonsverhoging voor de schoonmaakbranche eist en onderzocht is of werknemers bereid zijn te staken als deze loonsverhoging er niet komt. De uitkomsten uit deze enquête voelen absoluut niet als representatief voor de gehele branche en het voelt voor mij zeer onredelijk en onverantwoord dat de FNV deze eisen op tafel gooit. We hebben een goede cao die loopt tot 2024, het is niet verantwoord deze tussendoor open te breken. Zoeken zij soms een stok om mee te slaan? Het is toch te gek voor woorden dat de FNV dit eist? Hoe moeten we dit als bedrijven betalen? We kunnen toch niet blijven verhogen? Sterker, ik ben ervan overtuigd dat dit alleen maar zorgt voor meer inflatie: hoe meer wij als werkgevers moeten betalen, hoe meer wij gaan verhogen. Dan wordt uiteindelijk alles duurder toch? Ik zet hieronder graag het een en ander uiteen.
FNV pleit voor eerlijke oplossingen voor huidige ‘inkomenscrisis’

Branche Nieuws

FNV pleit voor eerlijke oplossingen voor huidige ‘inkomenscrisis’

Afgelopen zaterdag kwamen zo’n vierduizend leden van vakbond FNV naar Amsterdam om te protesteren tegen de ‘inkomenscrisis’ waarin we ons bevinden. Verschillende sprekers uit verschillende sectoren pleitten voor een rechtvaardige samenleving en eerlijke oplossingen voor de geldproblemen waarmee Nederlanders in toenemende mate te maken hebben.
RAS stuurt brieven om eerder stoppen-regeling onder aandacht te brengen

Branche Nieuws

RAS stuurt brieven om eerder stoppen-regeling onder aandacht te brengen

Per 1 januari 2023 start de regeling voor het Generatiepact dat werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland en de vakbonden CNV en FNV met elkaar hebben afgesproken. De Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en glazenwassersbranche (RAS) waarin de partijen zijn verenigd heeft brieven rondgestuurd om de regeling onder de aandacht te brengen. Serge Sonke, Beleidsadviseur bij de RAS: “Het Generatiepact maakt het mogelijk om de laatste jaren voor de AOW minder te gaan werken. Dat komt vaak neer op één dag per week minder werken om zo gezond het pensioen te halen.”
Na Landal en Europarcs geeft ook Roompot een betere reiskostenvergoeding aan schoonmakers

Branche Nieuws

Na Landal en Europarcs geeft ook Roompot een betere reiskostenvergoeding aan schoonmakers

Er komt een betere reiskostenvergoeding voor schoonmaakmedewerkers die op vakantieparken van Roompot werken. Waar medewerkers die werken op parken van Landal en Europarcs al in de zomer konden rekenen op een ruimere vergoeding, volgt nu dus ook deze vakantiehuisjesaanbieder.
Blog Maurice Rutgrink: Donkere wolken pakken zich samen

Branche Blog

Blog Maurice Rutgrink: Donkere wolken pakken zich samen

Ik zie donkere wolken zich samenpakken boven alle bedrijven in Nederland. Die donkere wolken beloven niet veel goeds voor de bedrijven. Nu ben ik geen meteoroloog, maar aan de vorm en aard van deze wolken meen ik wel op te kunnen maken wat zij voor zaken komen brengen.

Meest recent

Branche

Partners