Wil jij schoonmaakproducten testen?

Word lid van ons testpanel!

Schoonmaak in verkiezingsprogramma’s: ChristenUnie wil gelijk speelveld voor alle werkenden

Van VVD tot aan Forum voor Democratie… Op volgorde van de huidige zetelverdeling spitte Service Management de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen door. Op zoek naar de plannen die relevant zijn voor de schoonmaakbranche. Dat hebben we gebundeld in een gratis whitepaper (die je HIER kunt downloaden). Elke dag zetten we de spotlight op een andere partij. Met vandaag: de ChristenUnie. 

Om misstanden met arbeidsmigranten te bestrijden wil de ChristenUnie (5 zetels) een stelselwijziging doorvoeren voor de uitzendmarkt. “Er gaan vakbekwaamheidseisen gelden voor iedereen die een uitzendbureau wil starten. Wie een uitzendonderneming wil starten volgt een opleiding en doet aan bekwaamheidsonderhoud. Ook gelden vestigingseisen.” Ze willen een vergunningsplicht voor uitzendbureaus. “Nederland is het enige land in de Europese Unie dat geen vergunningplicht kent voor uitzendbureaus. Het is in ons land eenvoudiger om een uitzendbureau te beginnen dan een snackbar, terwijl het om mensen gaat. Dat raakt met name arbeidsmigranten.”

Het is in ons land eenvoudiger om een uitzendbureau te beginnen dan een snackbar, terwijl het om mensen gaat

Huishoudelijke hulp blijft toegankelijk

Huishoudelijke hulp blijft via de Wmo toegankelijk, schrijft de ChristenUnie. “Maar alleen voor mensen die hier een sociaal-medische indicatie voor hebben en dit niet zelf kunnen betalen. Het abonnementstarief wordt afgeschaft. Door verschillen in eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wmo of vanuit de Wet langdurige zorg, wordt de keuze voor zorg soms door financiële overwegingen gestuurd in plaats van door inhoudelijke overwegingen. Dit moet anders, hetzij door de eigen bijdragen gelijk te trekken, hetzij door zorg thuis alleen vanuit de Wmo of de Zorgverzekeringswet te organiseren. Alle zorg voor thuiswonende ouderen wordt voortaan betaald uit de Zvw en Wmo. Gemeenten worden financieel beloond als zij voorkomen dat ouderen in de Wlz belanden. Op termijn wordt ouderenzorg in één wet ondergebracht.”

De ChristenUnie wil door met het actieplan rond schulden en werk voor mensen met een licht verstandelijke beperking. “Werkgevers, jobcoaches, consulenten werk- en inkomen voor de Participatiewet, UWV-medewerkers, schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders worden beter toegerust om deze mensen te helpen.”

Praktijkonderwijs volwaardige schoolsoort

Het praktijkonderwijs is volgens de christelijke partij een volwaardige schoolsoort die rechtstreeks wordt bekostigd. “Het is van belang dat er meer samenwerking en uitwisseling komt met het mbo. Docenten worden ook ingezet als jobcoach en stagebegeleider, zodat jongeren een kans op de arbeidsmarkt krijgen. De entreeopleiding MBO1 wordt versterkt. Deelnemers krijgen een OV-reisproduct.”

Er komt ruimte voor pilots met niveau 5 opleidingen binnen het MBO waarin specialisatie en verdieping vakmanschap centraal staat. “Specifiek in domeinen waar geen vervolgopleiding in het hbo beschikbaar is.” Het MBO wordt ook beter toegankelijk voor mensen zonder startkwalificatie. “Voor heel wat mensen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt is MBO het beste onderwijsniveau om praktisch geschoolde beroepen uit te oefenen. Denk aan statushouders, voormalige arbeidsmigranten, schoolverlaters, jonge moeders zonder diploma.”

Uitkeerbare belastingkorting

In plaats van toeslagen komt er, als het aan de ChristenUnie ligt, een maandelijks uitkeerbare belastingkorting. “Deze belastingkorting, een vorm van negatieve inkomstenbelasting, houdt rekening met de huishoudensamenstelling (equivalentiebenadering) en bestaat uit een inkomensonafhankelijk en een inkomensafhankelijk deel. Deze basiskorting, gecombineerd met een hoger minimumloon en hogere uitkeringen, vervangt de algemene heffingskorting, de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderbijslag.”

De belasting op inkomen uit arbeid wordt met miljarden verlaagd, schrijft de ChristenUnie. “Niet alleen door de invoering van de basiskorting, maar ook door de verlaging van het basistarief: van ruim 37 procent naar 35 procent tot een inkomen van 70.000 euro. Daarboven gaat een toptarief gelden van 50 procent.”

De partij wil zoveel mogelijk naar één btw-tarief, dat lager is dan het huidige hoge tarief. De ChristenUnie pleit voor een gelijk speelveld voor alle werkenden. “We willen voor iedereen gelijke kansen, een gelijk sociaal vangnet en een vergelijkbare pensioenopbouw. Daarom komt er een verplichte, betaalbare publieke basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden – dus ook voor zzp’ers. Zij krijgen ook het recht pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Flexibel duurder dan vast

Een vast contract wordt aantrekkelijker, flex wordt duurder. “Alles wat flexibel is, is duurder dan vast, behalve op de arbeidsmarkt. We willen af van de situatie dat tijdelijke werknemers voor een werkgever goedkoper zijn dan werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn. In de afgelopen jaren is tijdelijk werk door premiedifferentiatie in de werknemersverzekeringen al wat duurder geworden. Deze premiedifferentiatie wordt verder vergroot ten faveure van contracten voor onbepaalde tijd. Daarnaast gaan werkgevers werknemers met een flexibel contract een flextoeslag betalen. Flexwerkers lopen immers meer risico op verlies van werk dan werknemers voor onbepaalde tijd. Dit risico wordt betaald door de werkgever.”

Het vaste contract wordt de norm, schrijft de partij. “Met ruimte voor flexibiliteit. De oneerlijke verdeling van lusten en lasten tussen werkgevers en werknemers en tussen werknemers onderling gaat op de schop. Daarbij willen we recht doen aan de behoefte van werknemers aan een vast contract en aan de behoefte van werkgevers aan een zekere flexibiliteit, maar zonder allerlei ongewenste flexcontracten en -constructies. In plaats van flexconstructies, krijgen werkgevers een zekere flexibiliteit op basis van bedrijfseconomische omstandigheden. Denk hierbij aan een jaarurencontract of aan een 80-20-verhouding: 80 procent van een contract voor onbepaalde tijd is vast, 20 procent is flexibel. In slechte tijden biedt dat ruimte voor werktijdverkorting en dus lagere loonkosten, in goede tijden ruimte voor extra beloning, bijvoorbeeld in de vorm van winstdeling.”

Er zijn drie ‘rijbanen’ voor werkenden, constateert de ChristenUnie. “Er komt duidelijk onderscheid tussen zelfstandigen, werknemers met een contract en werknemers op uitzendbasis, door middel van heldere, begrijpelijke en handhaafbare scheidslijnen. Om misbruik en schijnzelfstandigheid tegen te gaan, kiezen we voor het uitgangspunt ‘werknemer, tenzij’. Obstakels in Europese regelgeving moeten worden opgelost.”

In cao minimumtarief afspreken

Minimumtarieven voor zzp’ers moeten in cao’s worden opgenomen, zegt de ChristenUnie. “We willen dat het mogelijk wordt om in cao’s afspraken te maken over minimumtarieven voor zzp’ers, om oneigenlijke concurrentie te voorkomen. De lasten voor werkgevers met werknemers in vaste dienst gaan omlaag. Zo brengen we de verplichte loondoorbetaling bij ziekte voor kleine en middelgrote werkgevers terug naar één jaar en verlagen we de WW-premie voor werknemers met een vast contract. Datzelfde geldt voor de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie).”

Bescherming tegen ontslag

Werknemers houden volgens de partij van Gert-Jan Segers recht op goede bescherming tegen ontslag. “Als een werknemer niet goed functioneert en de werkgever wil hem ontslaan, dan bekrachtigt de rechter dat ontslag na toetsing. Als de rechter geen redelijke grond voor ontslag ziet, volgt een stevige financiële sanctie voor de werkgever. Ook oudere werknemers kunnen bij de voorgestelde veranderingen blijvend rekenen op goede bescherming.”

Alle overheden richten wat betreft Segers hun inkoop- en aanbestedingsprocedures zo in dat goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden gegarandeerd zijn en de inzet van mensen met een arbeidsbeperking wordt bevorderd.

Uitbuiting opsporen

Handhavingsinspanningen om uitbuiting op te sporen en te voorkomen worden geïntensiveerd. “De samenwerking tussen de Inspectie SZW, de Belastingdienst, UWV en brancheorganisaties moet beter. Zowel om het toezicht op veilig en gezond werken te verbeteren, als om schijnconstructies en arbeidsmarktfraude aan te pakken. Alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt, van naam en postcode tot zwangerschap, zijn onacceptabel en worden bestreden. Sowieso is meer inzet nodig om de toegang van inburgeraars tot de arbeidsmarkt te verbeteren.”

Wettelijk minimumloon

Het minimumloon is te laag om van rond te komen, vindt de ChristenUnie. “Als eerste voeren we een wettelijk minimumuurloon in, waarbij we uitgaan van een 36-urige werkweek. Dat betekent voor werknemers die nu op basis van een 40-urige werkweek werken al een verhoging met ruim 11 procent. De tweede stap is het verhogen van het minimumloon voor iedereen met 10 procent extra. Dat betekent dat de ChristenUnie voorstelt het minimumloon de komende kabinetsperiode te verhogen met ten minste 10 procent tot maximaal ruim 21 procent. Het minimumjeugdloon stijgt hierbij mee. Zo voorkomen we dat, geredeneerd vanuit het huidige belastingstelsel, er steeds hogere toeslagen en een hogere algemene heffingskorting nodig zijn om de koopkracht van mensen met een laag inkomen op peil te houden.”

Winst meer fiscaal belast

“Werkenden met gewone inkomens – van een minimumloon tot circa twee keer modaal – moeten netto meer overhouden van hun loon”, zegt de ChristenUnie. “Daarom gaat de loon- en inkomstenbelasting omlaag en worden winst, vermogen en vervuiling meer fiscaal belast. Fiscale voordelen voor zelfstandigen worden in een verstandig tempo afgebouwd. Die voordelen waren een belangrijke oorzaak voor de groei van het aantal zzp’ers in de afgelopen vijftien jaar. Wij gunnen ondernemers een goed inkomen, maar dan wel op grond van hun ondernemerskwaliteiten en niet op basis van grote fiscale voordelen. Bij de afbouw van fiscale voordelen moet het evenwicht in belastingdruk tussen de verschillende soorten ondernemers behouden blijven.”

Oneerlijke concurrentie stoppen

Gelijke loonkosten voor gelijk werk voorkomt volgens de schrijvers van het verkiezingsprogramma’s een ongelijk speelveld en uitbuiting. “Wij willen dat de oneerlijke concurrentie op loonkosten tussen Nederlandse medewerkers en arbeidsmigranten stopt, bijvoorbeeld door het onmogelijk maken van schimmige flex- en draaideurconstructies en van inhoudingen op het loon. Dat geldt ook voor het omzeilen van arbeidsvoorwaarden in de ‘platformeconomie’.”

Zwart werken bestrijden

Uitzendwerk is alleen nog toegestaan bij tijdelijk werk, vindt de ChristenUnie. “Dit wordt wettelijk vastgelegd. De wettelijke mogelijkheden om uitzonderingen te maken ten nadele van uitzendkrachten in vergelijking met de rechten van reguliere werknemers worden geschrapt. Dat geldt ook voor de ruimere wachttijd (26 weken) voor pensioenopbouw door uitzendkrachten. Vanaf de eerste dag hebben uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers bij de inlener.”

De partij wil zwart werken bestrijden. “Nederland gaat meer werk maken van ‘fatsoenlijk werk’. Nederland ratificeert en implementeert daartoe de ILO-verdragen, behorend bij de Decent Work Agenda. Zwart werken in de privésfeer gaan we tegen, bijvoorbeeld door het eenvoudiger en aantrekkelijker te maken om thuis ‘witte werkers’ in te zetten bij tuinonderhoud en schoonmaakwerkzaamheden.”

Zwart werken in de privésfeer gaan we tegen, bijvoorbeeld door het eenvoudiger en aantrekkelijker te maken om thuis ‘witte werkers’ in te zetten bij schoonmaakwerkzaamheden

Regeling moet werkgevers ontzorgen

Er moet volgens de ChristenUnie meer werkgelegenheid worden gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Als het kan bij reguliere werkgevers en anders bij sociale ondernemingen. Deze laatste vervullen als inspiratiebron en aanjagers van een inclusieve arbeidsmarkt een belangrijke rol. Er is meer inzet van de overheid nodig om mensen die langdurig aan de kant staan duurzaam aan het werk te krijgen. Dit vraagt maatwerk en goede begeleiding. Wij onderstrepen het belang van jobcoaching op de werkvloer: iemand die naast de werknemer staat, de dagelijkse vraagbaak is en ondersteuning biedt. Er komt een goede regeling die werkgevers ontzorgt bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze begeleidingsbonus kunnen intensieve begeleiding en eventueel productieverlies worden gecompenseerd.”

Erkenning van werkervaring

ChristenUnie wil een erkenning van werkervaring. “Er komt een sluitend systeem om ervaringen die zijn opgedaan op de werkplek, te formaliseren en daarmee te belonen. Het stelsel van EVC’s (Erkenning van eerder Verworven Competenties) wordt daartoe verder verbeterd. We willen er naartoe dat iedereen vanaf geboorte een persoonlijk ontwikkelbudget krijgt. Een werkgever vergroot deze leerrekening door daar iedere maand aan bij te dragen. De leerrekening is van de werknemer en gaat mee naar een eventuele volgende werkgever. We promoten leer-werktrajecten door het voor ondernemers aantrekkelijk te maken deze aan te bieden, om daarmee kwetsbare groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een echte baan te geven.”

Behoud pensioenstelsel

“Ons collectieve pensioenstelsel is het waard om te behouden”, zegt Gert-Jan Segers. “We maken ons ook de komende jaren sterk voor de koopkracht van ouderen, zeker voor mensen met een klein aanvullend pensioen. Op dit moment is de financiële positie van pensioenfondsen gemiddeld genomen slecht en dreigen forse pensioenkortingen. Het is van belang dat er in de transitieperiode naar het nieuwe stelsel duidelijke afspraken worden gemaakt. Onnodige kortingen moeten worden voorkomen, tegelijk moet een evenwichtige en verantwoorde overstap naar het nieuwe stelsel mogelijk blijven.”

Toespitsen op innovaties in mkb

De regelgeving voor innovatie moet simpeler gemaakt worden en meer toegespitst worden op baanbrekende innovaties in het mkb. “We herintroduceren kleine innovatieregelingen, zoals de Innovatie Prestatie Contracten en vouchers. Om de toegang tot kapitaal voor het mkb te verbeteren, investeren we in het mkb-innovatiekrediet en stimuleren we coöperatieve vormen van kredietverstrekking en investeringsmaatschappijen die bijdragen aan sociaal verantwoord ondernemen. Om mkb-bedrijven meer mogelijkheden te geven bij overheidsaanbestedingen, dragen alle overheden er zorg voor dat het papierwerk tot een minimum wordt beperkt, dat opdrachten zo min mogelijk geclusterd worden en de gunningseisen niet onnodig zwaar zijn. Om mkb-vriendelijk te kunnen aanbesteden, is het wenselijk dat de Europese aanbestedingsnormen minder rigide worden. Ook is het van groot belang dat overheden, te beginnen bij het Rijk, niet voor de goedkoopste, maar voor de kwalitatief beste aanbieding kiezen.”

De overheid hoort ondernemers niet te frustreren, maar te motiveren, zegt de ChristenUnie. “Hoewel steeds meer overheden erin slagen ondernemers binnen 30 dagen te betalen, geven nog te weinig gemeenten hier prioriteit aan. De Rijksoverheid en de aan haar gelieerde organisaties – ZBO’s en Inspecties – dienen ten minste 90 procent van de openstaande facturen binnen 30 dagen te betalen.”

Vrijstelling voor familiebedrijven

Koester familiebedrijven, is de oproep van de ChristenUnie. “De continuïteit van familiebedrijven mag niet in gevaar komen wanneer ze van de ene generatie naar de volgende worden overgedragen. Dit rechtvaardigt een forse fiscale vrijstelling voor het ondernemingsvermogen bij bedrijfsoverdracht. Tegelijkertijd willen we bevorderen dat geld dat in het familiebedrijf zit na de bedrijfsoverdracht in het bedrijf blijft en niet uiteindelijk vrijwel belastingvrij bij privépersonen terecht komt. Om te voorkomen dat belastingheffing bij de overdracht tot liquiditeitsproblemen leidt, stellen wij een verruiming van de betalingsperiode voor.”

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bedrijven die van overheidssteun gebruikmaken, moeten de OESO-normen rond internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen onderschrijven en naleven. “Bedrijven kunnen worden uitgesloten van overheidssteun en aanbestedingen, als zij geen actie ondernemen om mensenrechtenschendingen, zoals kinder- en dwangarbeid, in de productieketen te voorkomen.”

Veel ondernemingen, en zeker sociale ondernemingen, hebben hun maatschappelijke missie op één staan. “Betere herkenning- en erkenning voor deze ondernemingen is nodig. Daarom komt er een aparte modaliteit voor deze bedrijven in het Burgerlijk Wetboek: de Besloten Vennootschap maatschappelijk (BVm).”

Schone Lucht Akkoord

Aan het in 2020 gesloten Schone Lucht Akkoord doen tien provincies en circa vijftig gemeenten mee. “Het overgrote deel van de gemeenten ontbreekt echter nog. Het Rijk zet zich extra in om ervoor te zorgen dat veel meer gemeenten en de resterende provincies het Schone Lucht Akkoord meeondertekenen, zodat de ambitie van 50 procent gezondheidswinst ruimschoots wordt gehaald.” De partij steunt het voorstel van de Europese Commissie voor 55 procent reductie van broeikasgasemissies in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. “We willen een langere garantietermijn op producten. Daarmee stimuleren we producenten om reserve-onderdelen aan te bieden en hiermee in het ontwerp rekening te houden.”

We zetten in op maximale kwantiteit en kwaliteit van recycling

Verbied plastic wegwerpproducten

Veel plastic dat we dagelijks gebruiken wordt binnen 20 minuten weggegooid, constateert de ChristenUnie. “Een logisch gevolg is dat er veel plastic afval ontstaat, dat uiteindelijk op stranden en in zeeën terecht komt. De plastic soep zorgt voor een groot milieuprobleem. Met het verbieden of beperken van de 10 plastic wegwerpproducten die het meest bijdragen aan de plastic soep, heeft de EU een goede stap gezet. We werken toe naar een volledig verbod op het gebruik van wegwerpplastic wanneer er voor het gebruik alternatieven voorhanden zijn.”

Afval recyclen

De ChristenUnie wil zoveel mogelijk afval recyclen. “We zetten in op maximale kwantiteit en kwaliteit van recycling. Bij de verbranding van de uiteindelijk niet-recyclebare afvalstromen zetten we in op maximale energie- terugwinning, op recycling van de overblijvende metalen en mineralen en waar mogelijk op CO2-afvang en hergebruik. Na de introductie van statiegeld op PET-flesjes per 1 juli 2021 wordt in 2022 statiegeld op blikjes geïntroduceerd en op glazen flesjes van minder dan 0,25 liter.”

Ervaringen met het gericht verbieden van het gebruik (en daarmee de productie) van producten met aantoonbaar grote milieu-impact (gloeilampen, plastic tasjes) zijn positief, stelt de partij. “Dit wordt uitgebreid met een aantal niet of heel slecht recyclebare goederen waarvoor een recyclebaar alternatief bestaat, zoals de chipszak.”

Bron: ChristenUnie

 

Laatste nieuws

Ondernemen

Launching Partners