Ontvang 2x per week het laatste schoonmaaknieuws in jouw mailbox

Schrijf je nu in

Er is een deal voor de cao-schoonmaak: 3% in 2019, 3% in 2020 en 1,5% in 2021

Werkgevers in de schoonmaak (verenigd in brancheorganisatie OSB) en vakbonden CNV en FNV hebben in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 december een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche.

De overeengekomen looptijd is twee en een half jaar (1 januari 2019 – 30 juni 2021).

Werkgevers en vakbonden in de schoonmaak zijn overeengekomen
• Een loonsverhoging van 3% in 2019, 3% in 2020 en 1,5% in 2021 (wanneer de cao op 30 juni afloopt)
• Een hogere pensioenpremie in 2021 voor een gezond pensioenfonds.
De vroegpensioen- en levensloopregeling (VPL) die dan met 1,3% vrijvalt, wordt daarvoor benut. Tegelijkertijd gaan werkgever en werknemer allebei de helft van de totale pensioenpremie van 21,4% betalen. Voor de stijging van de werknemerspremie worden werknemers gecompenseerd via het loon;
• Een verhoging van de eindejaarsuitkering in 2019 met 0,65%, in 2020 met 0,35% en in 2021 met 1%
• Een extra verlofdag op de verjaardag van een werknemer met ingang van 2020
• Vakbondsleden krijgen de mogelijkheid om deze in te ruilen voor een vrije dag op 1 mei.

Akkoord op hoofdlijnen in cao-schoonmaak

Inhoudelijk hebben de sociale partners op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de volgende dossiers:
• Artikel 38 (werkgelegenheid bij contractwisseling): afspraak is dat de objectgebonden reiskosten worden overgenomen met ingang van 1 juli 2019. Dat geldt ook voor overige objectgebonden kosten;
• uitzendkrachten: de uitzendperiode van 12 maanden kan nu worden gevolgd door
twee contracten voor bepaalde tijd (was: één).
• Een gezamenlijke lobby naar ‘Den Haag’:
-om schoonmaakwerk binnen de huidige pensioendiscussie als “zwaar beroep” aan te merken
-om aandacht te vragen voor de problematiek van ziekte en het hebben van meerdere werkgevers.

Ziekteverzuim en arbobeleid
• Preventief Arbo-beleid: we zetten steviger in op onderzoek naar fysieke klachten, in
samenwerking met de commissie Ziekteverzuim.
• De commissie Ziekteverzuim wordt tijdelijk voortgezet om de kwaliteit van de ziektebegeleiding in de branche te verbeteren.
• Werkgevers streven ernaar om samen met de commissie Ziekteverzuim minimaal 75% van de dossiers als voldoende te laten kwalificeren. Zo kan loondoorbetaling in het tweede jaar verlaagd worden naar 90%. Tevens wordt onderzocht hoe deze afspraak goed uitgevoerd kan worden door de individuele
(MKB-)bedrijven. Doel is om bedrijven die hun verzuimbegeleiding op orde hebben te ontzien van administratieve druk.
• Extra aandacht voor frequent verzuim en grijs verzuim, met name ondersteuning van MKB-bedrijven hierbij door OSB.
• De inzet van gekwalificeerde vertrouwenspersonen om te bevorderen dat medewerkers een veilige werkplek hebben en ervaren.
• Voorlichting over contractwisseling om betrokken medewerkers duidelijkheid te geven en gerust te stellen.
• Voortzetten van taaltrajecten. Hiervoor komt € 500.000,- beschikbaar;

Opleiden leidinggevenden
• Opleiding van leidinggevenden: cao-partijen stellen een tijdelijke paritaire werkgroep om de huidige opleiding verder te verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van de leidinggevenden te vergroten. Afspraken zijn:
– De basismodule is verplicht voor iedere nieuwe leidinggevende en dient binnen negen maanden na indiensttreding te worden aangeboden.
-In ieder geval worden de volgende onderwerpen in de basismodule opgenomen: werkoverleg, jaargesprek, verzuim en fatsoenlijk gedrag.
-Aanvullende modules worden gevolgd voor zover passend bij de rol en verantwoordelijkheden van de leidinggevende.
-De basismodule en de aanvullende modules worden geëxamineerd door het RAS-examenbureau.
-Partijen hebben de intentie dat aan het einde van de looptijd van de cao in totaal 2.000 leidinggevenden zijn opgeleid. Momenteel zijn er bijna duizend leidinggevenden opgeleid
• Binnen 12 maanden (was 6 maanden) na indiensttreding dient de werkgever de werknemer de basis(vak)opleiding aan te bieden. Cao-partijen vinden het van groot belang dat werknemers de basis(vak)opleiding volgen en examen doen bij het RAS-examenbureau.
• De Anw-hiaatcompensatieregeling wordt ongewijzigd voortgezet;
• Eerder stoppen met werken: cao-partijen gaan experimenteren op het gebied van ouderenbeleid en ‘gezond met pensioen gaan’. Zij zullen in 2019 de mogelijkheden in kaart brengen, waaronder een regeling met behoud van pensioen tegen inlevering van een deel van het loon of het aanwenden van opgebouwd pensioen. Partijen hebben de intentie om de onderzoeksfase af te sluiten vóór 1 juli 2019;

Onafhankelijke geschillenregeling
• OSB introduceert een onafhankelijke geschillenregeling voor kwesties tussen werkgevers over contractwisseling. Geschillen tussen werknemers en werkgevers worden voorgelegd aan de Geschillencommissie RAS.
• Gedurende de looptijd van de cao worden pilots op het gebied van duurzame inzetbaarheid uitgewerkt; daarbij wordt ook aandacht gegeven aan het werk in de glasbewassing en reconditionering.
• Onderzoek naar en inventarisatie van de roostersystematiek voor continu roosters.
• Voor vakbonden komt tijdens deze cao-periode per jaar een bedrag beschikbaar van € 15.000 voor internationale projecten / goede doelen.
• Cao-partijen hebben het voornemen om voor minimaal honderd statushouders een  werkplek in hun nieuwe woonomgeving af te spreken.

Lees ook
OSB-onderzoek: Kwart van de schoonmakers kent cao schoonmaak niet
Cao-onderhandelingen schoonmaak: nu komt het grote uitruilen

Laatste nieuws

Ondernemen

Partners